شرایط ثبت شرکت سهامی عام

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

شرکت‌های سهامی عام نوع بخصوصی از شرکت‌های تجاری به شمار می‌آیند، که بخشی از سرمایه شرکت از طرف مردم و بخشی دیگر از طرف موسسین شرکت تأمین خواهد شد. در این مقاله شرایط ثبت شرکت سهامی عام و همچنین قوانین ثبت شرکت سهامی عام برای اشخاصی که می‌خواهند این نوع از شرکت را به ثبت برسانند، شرح داده شده است.

معرفی شرکت سهامی

شرکت‌های سهامی به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می‌شوند. شرکت‌هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شـرکت را از طریـق فـروش سـهام بـه مـردم تـامین مـی‌کنند، این گونه شرکت‌ها “شرکت سهامی عام” نامیده می‌شوند. در شرکت‌های سهامی عام سهام هر کس به اندازه مبلغ اسمی سهام فرد می‌باشد، مثلاً فردی که 2 میلیون تومان در شرکت سرمایه آورده است دو سهم و فردی که 5 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است، 5 سهم دارد.

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

برای ثبت شرکت سهامی عام، افراد در ابتدا بایستی برخی شرایط را دارا باشند و براساس برخی قوانین و ضوابط نیز اقدام نمایند، برخی از این شرایط به شرح زیر می‌باشد:
  • درشرکت‌های سهامی عام عبارت “شرکت سهامی عام” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت درکلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌هـای شـرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
  • درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.
تذکر: درصورتی که سرمایه شرکت بعد ازتاسیس به هرعلت ازحداقل مبلغ مذکور در این مـاده کمتر شـود بایـد ظـرف یـک سـال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حـداقل مقرر اقـدام بعمـل آیـد یـا شـرکت بـه نـوع دیگـری از انـواع شـرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
  • برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سـپرده سـپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویـسی سـهام کـه بـه امـضاء کلیه موسـسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و درشهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
تذکر: هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همـان بـانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.
  • مرجع ثبـت شـرکت‌ها پس از مطالعـه اظهارنامـه و ضـمائم آن و تطبیـق منـدرجات آنهـا بـا قـانون اجـازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادرخواهد نمود.

قوانین ثبت شرکت سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام برخی قوانین در خصوص سهام و سرمایه و همچنین مسئولیت‌های شرکا وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:
  1. درشرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
  2. در شرکت‌های سهامی عام ، حداقل شرکا 5 نفر و حداقل هیئت مدیره یا مدیران 5 نفر است.
  3. درشرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مـشروط بـه موافقـت مـدیران شـرکت یـا مجـامع عمومی صاحبان سهام شود.
  4. انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی عام در مجمع عمومی موسس طبق ماده 20 این قانون بعمل خواهد آمد.
  5. شرکت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید بـرای پـذیره نویـسی عمـومی ابتـدا طـرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

توجه داشته باشید جهت آشنایی با نحوه ثبت شرکت سهامی عام مقاله مربوط به آن را مطالعه نمایید.

سوالات متداول

1- نام شرکت‌های سهامی عام بایستی چه شرایطی داشته باشد ؟

  درشرکت‌های سهامی عام عبارت “شرکت سهامی عام” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت درکلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌هـای شـرکت به طور روشن و خوانا قید شود .

2- در شرکت‌های سهامی عام، سهام افراد بر چه اساسی مشخص می‌گردد ؟

  در شرکت‌های سهامی عام سهام هر کس به اندازه مبلغ اسمی سهام فرد می‌باشد .

3- در شرکت‌های سهامی عام چه مقدار از سرمایه بایستی نزد بانک‌ها سپرده شود ؟

  برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها بسـپارند .

لینک های مرتبط

ثبت شرکت   ثبت برند   ثبت برند بین المللی   ثبت شرکت در انگلستان   ثبت شرکت در گرجستان   ثبت شرکت سهامی خاص   ثبت شرکت با مسئولیت محدود   ثبت شرکت دانش بنیان
به این مطلب رای دهید.
guest
0 Comments
پاسخ ها
مشاهده همه نظرات
0
لطفا دیدگاهی بگذاریدx
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!