مزایای شرکت سهامی عام Tag

شرکت‌های سهامی عام به موجب قانون تجارت چنین تعریف شده اند: شرکت‌هایی که سرمایه خود را از طریق فروش سهام خود به مردم به دست می‌آورند، و درصدی از سهام در دست مردم و درصدی در دست مسئولین شرکت هست، شرکت‌های سهامی عام خوانده می‌شوند....