نمونه صورتجلسه تغییر آدرس

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت:                    (با مسولیت محدود)

شماره ثبت:
شناسه ملی:

سرمایه:                                       (ریال)

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  فوق در تاریخ      /     /      راس ساعت     :     صبح  با حضور کلیه شرکاء در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

لیست شرکاء

    • نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه شماره ملی
          ریال سهم الشرکه  
          ریال سهم الشرکه  

  1. نشانی شرکت به آدرس : (                              ) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .

  2. به آقای   با حق توکیل به غیر وکالت داده شد که نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها  اقدام نماید .

به این مطلب رای دهید.
0
لطفا دیدگاهی بگذاریدx
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!