صورتجلسه تغییر نام

موسسه ثبتی آرمانی
سهامی خاص

بسمه تعالی

 

 

نام شرکت:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

سرمایه ثبت شده:              (ریال)

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….. در تاریخ  ………………….. راس ساعت  …………. با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

الف ) جهت رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

  • 1 به سمت رئیس جلسه
   2 به سمت ناظر جلسه
   3 به سمت ناظر جلسه
   3 به سمت منشی جلسه

ب) نام شرکت به  ————————- تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .

ج ) به آقای  —————–  با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید .

رئیس جلسه                                  ناظر جلسه                       ناظر جلسه                                  منشی جلسه

ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

سهامی خاص

بسمه تعالی

 

نام شرکت:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

سرمایه ثبت شده:                (ریال)

” لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده “

  • شمارهنام و نام خانوادگیتعداد سهامامضاء
    

   1

    سهم  ریالی بانام 
    

   2

    سهم  ریالی بانام 
    

   3

    سهم. ریالی بانام 

[تعداد امتیاز دهندگان : 1 میانگین امتیاز : 5]
تماس با آرمانی ثبت