ارسال مدارک

کارشناسان ثبت آرمانی
ArmaniSabt

ارسال مدارک

کارشناسان ثبت آرمانی
ArmaniSabt

مدارک مورد نیاز ثبت برند

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند ” حقوقی”

1- ثبت نام ثنا به نام شرکت و صاحب امضا
2- روزنامه تاسیس و اخرین حق امضا شرکت
3- شناسنامه و کارت ملی‌ صاحب امضا شرکت
4- شماره همراه به نام صاحب امضا(غیر از اپراتور رایتل)
5- شماره ثابت شرکت
6- آدرس، کدپستی و شماره ثابت محل سکونت (در صورتیکه درخواست دارید آدرس و شماره شرکت برای صاحب امضا قید شود، نیاز به ارسال آدرس دیگر نمیباشد)
7- تصویر جواز و کارت (در صورت لاتین بودن نام شما، ارائه کارت بازرگانی الزامی میباشد)
8- تصویر لوگو
9- 7- در صورتی که توصیفی برای نام و علامت تجاریتان دارید ارسال نمائید (در غیر این صورت توصیف علامت شما توسط موسسه آرمانی انجام میگردد)

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند ” حقیقی”

1- ثبت نام ثنا به نام شخص متقاضی
2- شناسنامه و کارت ملی‌
3- شماره همراه به نام متقاضی(غیر از اپراتور رایتل)
4- آدرس کدپستی و شماره ثابت
5- تصویر جواز و کارت (در صورت لاتین بودن نام شما، ارائه کارت بازرگانی الزامی میباشد)
6- تصویر لوگو
7- در صورتی که توصیفی برای نام و علامت تجاریتان دارید ارسال نمائید (در غیر این صورت توصیف علامت شما توسط موسسه آرمانی انجام میگردد)

کارشناسان ثبت آرمانی
ArmaniSabt

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت ” شرکت”

1- مدارک هویتی (کارت ملی + شناسنامه)
2- شماره همراه ثبت شده به نام اعضا
3- کدپستی شرکت و سکونت
4- ثبت نام در سامانه ثنا با شماره همراهی که به نام خودشان باشد.
5- موضوع فعالیت
6- سمت و میزان سهام اعضا
7- اسامی شرکت دارای سه سیلاب
8- دارندگان حق امضا

کارشناسان ثبت آرمانی
ArmaniSabt

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی ” حقوقی”

1- تصویر مهرشرکت
2- کپی شناسنامه – کارت ملی مدیر عامل پشت و رو ” درصورتیکه شناسنامه دارای توضیحات است ارسال تصویر صفحه توضیحات”
3- یک قطعه عکس با زمینه سفید
4-اطلاعات کاربری کد اقتصادی جدید ” کداقتصادی حتما 45 امتیازی شده باشد “
5- تصویر مدرک تحصیلی حداقل دیپلم(در صورتیکه مدرک دانشگاه آزاد نمیباشد، لطفا فقط دیپلم ارسال شود)
7- تصویر کارت پایان خدمت پشت و رو یا گواهی اشتغال به تحصیل
8- روزنامه تاسیس و تغییرات شخصیت حقوقی (روزنامه تاسیس + آخرین تغییرات سرمایه + آدرس + تعیین سمت، حق امضا)
9- اساسنامه-شرکت نامه- تقاضانامه و اظهارنامه ثبت شرکتها
9- میزان سرمایه ی صاحبین سرمایه وکد ملی هر یک از صاحبین سرمایه ی شرکت
10- تصویر دست چک صیادی حساب جاری شرکت
11- پلمپ دفاتر ” متناسب با همان سال مالی “
12- اجاره نامه کدرهگیری دار از مشاورین املاک متناسب با آخرین آدرس ثبتی به نام شخصیت حقوقی –با کابری اداری-تجاری-صنعتی
13- گواهی عدم سوپیشینه مطابق نمونه ارسالی دریافت از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
14- تصویر نمونه امضا مدیرعامل
15- کد رهگیری پرونده مالیاتی و تطابق کدپستی اقامتگاه قانونی در پرونده مالیاتی با آخرین آدرس ثبت شده شرکت.
16- شماره تلفن ثابت سکونت و محل کار، آدرس و کدپستی سکونت و محل کار، ایمیل و شماره موبایلی که توی مخابرات بنام شخص مدیرعامل ثبت شده
17- در صورتی که روند شما تمدید کارت بازرگانی میباشد ارائه اطلاعات کد کارگاهی الزامی میباشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی ” حقیقی”

1- تصویر مهر
2- کپی شناسنامه – کارت ملی پشت و رو ” درصورتیکه شناسنامه دارای توضیحات است ارسال تصویر صفحه توضیحات”
3- یک قطعه عکس با زمینه سفید
4- اطلاعات کاربری کد اقتصادی جدید ” کداقتصادی حتما 45 امتیازی شده و بصورت انفرادی باشد “
5- تصویر مدرک تحصیلی حداقل دیپلم(در صورتیکه مدرک دانشگاه آزاد نمیباشد، لطفا فقط دیپلم ارسال شود)
6- تصویر کارت پایان خدمت پشت و رو یا گواهی اشتفال به تحصیل
7- تصویر دست چک صیادی حساب جاری شخصی
8- پلمپ دفاتر ” متناسب با همان سال مالی “
9- اجاره نامه کدرهگیری دار از مشاورین املاک متناسب با آدرس محل کار به نام شخص –با کابری اداری-تجاری-صنعتی و
یا سند تک برگ محل فعالیت دارای شناسه یکتا با کاربری اداری-تجاری-صنعتی
10- گواهی عدم سوپیشینه مطابق نمونه ارسالی دریافت از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
11-تصویر نمونه امضا
12- کد رهگیری پرونده مالیاتی و تطابق کدپستی اقامتگاه قانونی در پرونده مالیاتی باآدرس محل فعالیت.
13- شماره تلفن ثابت سکونت و محل کار، آدرس و کدپستی سکونت و محل کار، ایمیل و شماره موبایلی که توی مخابرات بنام شخص ثبت شده
12- در صورتی که روند شما تمدید کارت بازرگانی میباشد ارایه اطلاعات کد کارگاهی الزامی میباشد.

5/5 - (1 امتیاز)