دفاتر پلمپ

در این مقاله می‌خواهیم درباره اظهارنامه دفتر ثبت بازرگانی و ثبت نام و نمونه اظهارنامه و گواهی پلمپ دفاتر و هزینه آن جهت کارت بازرگانی بپردازیم.   چه کسانی شرایط دریافت اظهارنامه دفتر ثبت بازرگانی را دارند؟ اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کسب و کار مطابق قانون تجارت....