صورت جلسه ورود و افزایش سرمایه

ثبت آرمانی

شرکت:                              (با مسئولیت محدود)                                                شماره ثبت:

شناسه ملی:                                                                                                  سرمایه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  فوق در تاریخ    /     /      راس ساعت       :        با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد  .

لیست شرکاء

  • نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه شماره ملی
   آقای      ریال سهم الشرکه  
   آقای    ریال سهم الشرکه  

دستور جلسه:

الف)  ————– فرزند ———- به شماره شناسنامه  ———–   و شماره ملی  ——-  صادره —— متولد  ———   به نشانی ——– کدپستی —— با پرداخت ——- ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت .

در نتیجه سرمایه شرکت از  …………… ریال به ………………  ریال افزایش یافت و مدیرعامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد:

  • نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه شماره ملی
   آقای      ریال سهم الشرکه  
   آقای     ریال سهم الشرکه  
   آقای     ریال سهم الشرکه  

آدرس شرکت به : (                                            ) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

 به آقای —————–   با حق توکیل به غیر وکالت داده شد که نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها  اقدام نماید .

به این مطلب رای دهید.
0
لطفا دیدگاهی بگذاریدx
()
x
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!