اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص جز شرکت‌هایی است که پس از ثبت به عنوان شرکت تجاری تلقی می‌شود، اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص یکی از مدارکی است که دو نسخه از آن بایستی ارائه گردد، در این مقاله نمونه پر شده اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص ارائه شده است، برای دریافت نمونه اظهارنامه مقاله را تا پایان مطالعه نمایید.

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص ، در زمره شرکت‌های بازرگانی بوده و با ثبت به عنوان شرکت‌های تجاری شناخته می‌شوند، این شرکت‌ها برخلاف شرکت‌های سهامی عام، کلیه سرمایه مورد نیاز خود را از طریق موسسین تأمین می‌کنند و واگذاری و فروش سهام به مردم در اینگونه شرکت‌ها امکان پذیر نیست. میزان سهام هر کس به اندازه مبلغ اسمی سهام فرد می‌باشد، مثلاً فردی که 2 میلیون تومان در شرکت سرمایه آورده است دو سهم و فردی که 5 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است، 5 سهم دارد.

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

بسیاری از افراد با این نوع از اظهارنامه آشنایی ندارند و به دنبال نمونه پر شده اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص هستند به همین دلیل در ذیل نمونه اظهارنامه ارائه شده است که اشخاص پس از تکمیل می‌توانند به عنوان مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص ارائه دهند:

1- نام‌ شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………

تاریخ تنظیم اظهارنامه………………………………..

2- موضوع شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدار نقد و  غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر با تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام : سرمایه شرکت مبلغ ………………………………………ریال نقد و مبلغ ………………………………………….ریال غیر نقد،………………… ریالی ………………..بانام و منقسم به ………………سهم …………… ریالی که …………. سهم بانام و ……………. سهم بی نام می باشد .

4- میزان سهام و تعهد هریک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدي یعنی اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیفیت آورده غیرنقدي اطلاع حاصل نمود. مبلغ ………………………… ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک…………………. شعبه …………………… به شماره………………………مورخ ……………………….. پرداخت گردیده و مبلغ ………………………. ریال در تعهد سهامداران می باشد .

مشخصات آورده غیرنقدي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- مرکز اصلی شرکت…………………………………………………………………………………………………….کد پستی ……………………………………………………………………

6- نشانی کامل شعب وکدپستی شرکت و نام مدیران آن ………………………………………………………………………………

7- مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت ……………………………………………………………………………………………………….

8- مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند ………………………………………………………………………………………..

………………………………… بسمت رئیس هیئت مدیره……………………………………………………. بسمت نایب رئیس هیئت مدیره…………………………………………. بسمت مدیرعامل و ………………………………………………………………..
بسمت عضو / اعضاي هیئت مدیره براي مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

9- کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضاي …………………………………………….. همراه با مهر شرکت واوراق عادي واداري به امضاي …………………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

10- نام مدیر عامل ، شماره ملی وحدود اختیارات آن در شرکت:
آقا / خانم ……………………………. فرزند ………….. شماره شناسنامه ………….. صادره ………………. محل صدور …………………. کد ملی…………………………………………………………………………………………………………..
آدرس……………………………………………………………………………………………………………………………

کد پستی……………………………………………….
تلفن ثابت …………………………………………… تلفن همراه …………………………. پست الکترونیک ……………………………

حدود اختیارات : طبق اساسنامه

11- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت:

آقاي /خانم/موسسه ………………………………………..به شماره شناسنامه/شماره ثبت……………………به کدملی/شناسه ملی ……………………………. فرزند ……………….. صادره ………………………. تاریخ تولد ………………….. به نشانی و کدپستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
به سمت بازرس اصلی و آقاي /خانم/موسسه ……………………………………………………….. به شماره شناسنامه/شماره ثبت……………………به کدملی/شناسه ملی ……………………………………….. فرزند ……………….. صادره…………………. تاریخ تولد ………………….. به نشانی……………………………………………………………………………………………….کد پستی ……………………………………………. به سمت بازرس علی البدل شرکت براي مدت یک سال انتخاب گردیدند .
12- اساسنامه شرکت مشتمل بر………….. ماده و:……… تبصره می باشد که درجلسه مورخ …………… موسسین شرکت به تاریخ……………………… تصویب رسیده است.
13- نام روزنامه هاي کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ……………………………………………………………………………….

14- هویت کامل واقامتگاه موسسین و تعداد سهام با نام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسین : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فرم اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص اشخاص حقیقی :

نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../………
شماره ملی …………………………….تعداد سهام …………… نوع سهام ………….
نشانی : ………………………………………………………………………… کدپستی…………………………… تلفن ثابت ……………….. تلفن همراه : …………………………….
پست الکترونیک : ………………………………………………………………………………………. امضا : …………………………………………………………………………………….
نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../………
شماره ملی …………………………….تعداد سهام …………… نوع سهام ………….
نشانی : ………………………………………………………………………… کدپستی…………………………… تلفن ثابت ……………….. تلفن همراه : …………………………….
پست الکترونیک : ………………………………………………………………………………………. امضا : …………………………………………………………………………………….
نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../………
شماره ملی …………………………….تعداد سهام …………… نوع سهام ………….
نشانی : ………………………………………………………………………… کدپستی…………………………… تلفن ثابت ……………….. تلفن همراه : …………………………….
پست الکترونیک : ………………………………………………………………………………………. امضا : …………………………………………………………………………………….
نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../………
شماره ملی …………………………….تعداد سهام …………… نوع سهام ………….
نشانی : ………………………………………………………………………… کدپستی…………………………… تلفن ثابت ……………….. تلفن همراه : …………………………….
پست الکترونیک : ………………………………………………………………………………………. امضا : …………………………………………………………………………………….
نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../………
شماره ملی …………………………….تعداد سهام …………… نوع سهام ………….
نشانی : ………………………………………………………………………… کدپستی……………………………

تلفن ثابت ……………….. تلفن همراه : …………………………….
پست الکترونیک : ………………………………………………………………………………………. امضا : …………………………………………………………………………………….
نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../………
شماره ملی …………………………….تعداد سهام …………… نوع سهام ………….
نشانی : ………………………………………………………………………… کدپستی…………………………… تلفن ثابت ……………….. تلفن همراه : …………………………….
پست الکترونیک : ………………………………………………………………………………………. امضا : …………………………………………………………………………………….

فرم اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص اشخاص حقوقی

نام شخصیت حقوقی …………………………………………. شماره ثبت……………………. شماره شناسه ملی ……………………………… تعداد سهام ………….. نوع سهام…………………………………………..
نام ونام خانوادگی نماینده …………………………….. نام پدر………………. شماره شناسنامه………………. .شماره ملی ……………………………تاریخ تولد……/…../………محل صدور………………………..
نشانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. کدپستی……………………………………………………
تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. پست الکترونیک :……………………………………………

امضا ……………………………………………
نام شخصیت حقوقی …………………………………………. شماره ثبت……………………. شماره شناسه ملی……………………………… تعداد سهام ………….. نوع سهام…………………………………………..
نام ونام خانوادگی نماینده …………………………….. نام پدر………………. شماره شناسنامه………………. .شماره ملی ……………………………تاریخ تولد……/…../……… محل صدور………………………..
نشانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. کدپستی……………………………………………………
تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. پست الکترونیک : ……………………………………………….. امضا ……………………………………………
نام شخصیت حقوقی …………………………………………. شماره ثبت……………………. شماره شناسه ملی……………………………… تعداد سهام ………….. نوع سهام…………………………………………..
نام ونام خانوادگی نماینده …………………………….. نام پدر………………. شماره شناسنامه………………. .شماره ملی ……………………………تاریخ تولد……/…../………محل صدور………………………..
نشانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. کدپستی……………………………………………………
تلفن ثابت :……………….. تلفن همراه : ……………………………. پست الکترونیک : ……………………………………………….

امضا ……………………………………………

 

سوالات متداول

✅ مهم‌ترین شرکت‌ها برای ثبت کدام هستند ؟

شرکت مسئولیت محدود،سهامی خاص ،تضامنی،موسسات غیر تجاری و تعاونی از مهمترین شرکت های قابل ثبت هستند.

✅ شرکت‌های سهامی خاص برای چه فعالیت‌هایی مناسبند ؟

شرکت‌های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانون گذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می‌نماید .

✅براساس قوانین آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می توانند زیر سن قانونی 18 سال داشته باشند ؟

سهامداران می‌توانند زیر 18 سال باشند اما نمی‌توانند عضو هیات مدیره باشند .

4.5/5 - (4 امتیاز)
guest
0 Comments
پاسخ ها
مشاهده همه نظرات
0
لطفا دیدگاهی بگذاریدx
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!